Sprawozdanie z działalności OKF "Cracoviana"

pdf cracov 150

Poniżej zamieszczamy link do pliku w formacie PDF zawierającego sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego "Cracoviana" w kadencji lat 2010 - 2015.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU "CRACOVIANA"

 

Administrator

Relacja z corocznego spotkania Członków Klubu

Jak co roku przedstawiamy relację z corocznego spotkania Członków Klubu "Cracoviana", które odbyło się 4 lutego 2016 r. w Krakowie na terenie Klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Podczas spotkania prezentowane były również poniższe walory poświęcone 70 rocznicy wyświęcenia na Księdza Karola Wojtyły.

Administrator

* * *

PRACE I DZIAŁANIA OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU FILATELISTÓW „CRACOVIANA” W ROKU 2015

W roku 2015, przedostatnim roku przedłużonej kadencji władz Polskiego Związku Filatelistów 2010 – 2016, Ogólnopolski Klub Filatelistów „Cracoviana” prowadził działalność pod kierunkiem zarządu wybranego w 2010 roku, z jedyną zmianą osobową wprowadzoną w 2014 roku na stanowisku Gospodarza Klubu. Kolega Stanisława Wryk, ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnienia funkcji Gospodarza Klubu, a jego miejsce zajął Tadeusz Pietrucha.

Na koniec roku 2015 Klub liczył 71 członków w tym 13 osób spoza Krakowa. W 2015 roku zmarli: długoletni członek Klubu Kazimierz Mierzejewski ze Skawiny oraz art. malarz Kazimierz Machowina. Wśród naszych członków jest wielu zasłużonych filatelistów, nie tak dawno jeszcze czynnych i oddanych sprawie Klubu, którzy ze względu na problemy zdrowotne , także związane z wiekiem, nie uczestniczą w pracach i w spotkaniach wymiennych. Do nich kieruję słowa uznania i pozdrowienia, życząc zdrowia i optymizmu zarówno od siebie jak i zarządu Klubu.

Pragnę Koleżankom i Kolegom przypomnieć, że Klub istnieje oficjalnie od 1969 roku, a jego członkami są wybitni polscy filateliści, eksperci, badacze, Członkowie Honorowi Polskiego Związku Filatelistów, Członkowie Polskiej i Europejskiej Akademii Filatelistyki , Członkowie Komisji Nauko – Badawczej, wystawcy i laureaci najwyższych nagród na krajowych i zagranicznych wystawach, wyróżnieni najwyższymi odznaczeniami PZF- u w tym również Statuetką Nike „Prymus”, autorzy unikatowych dzieł z zakresu filatelistyki, historii poczty okresu znaczkowego i okresu przedznaczkowego na ziemiach krakowskich. Warto przytoczyć kilka nazwisk w tym; mgr Janusza Adamczyka, honorowego prezesa Klubu, laureata czterech najwyższych wyróżnień PZF „Prymus”; profesorów; Jerzego Bartke, Stanisława Mitkowskiego, Kazimierza Sztaby, Jerzego Walochy; wybitnego polskiego eksperta Lesława Schmutza, ale również Kolegów spoza Krakowa; dr Władysława Farbotko, Andrzej Klamuta, Janusza Manterysa, Mariana Kazieczko. Mamy wśród członków Klubu autorów książek i wystawców żeby wymienić choćby Koleżankę Zofię Żukowską, Władysława Andreasika i Marka Plewako, Edwarda Knapczyka, Zbigniewa Lecha.

Pozwolę sobie również zwrócić uwagę na zadania, które zostały określone w dawnym statucie Klubu, do których należą:

             a/ propagowanie zbieractwa w zakresie tematyki; Kraków i Ziemia Krakowska

b/ udzielanie pomocy Członkom Klubu w wymianie walorów pocztowych i filatelistycznych związanych tematycznie z Ziemią krakowską i pozyskiwanie wydawnictw w tym zakresie

c/ pomoc przy opracowywaniu metodologii zbioru,

d/ inicjowanie prac naukowo – badawczych

          Powinniśmy je realizować przez: organizowanie spotkań wymiennych; informowanie Członków o wydawnictwach związanych tematycznie z Ziemią krakowską; udzielanie pomocy w zaopatrywaniu Członków Klubu w wydawnictwa na temat Krakowa i Ziemi krakowskiej; organizowanie odczytów, prelekcji, pogadanek i tp.: inicjowanie wystaw i pokazów znaków pocztowych: organizowanie sympozjów naukowych, badawczych i popularnonaukowych: inicjowanie wydawnictw i opracowań z tematu zainteresowań. Po niewielkiej modyfikacji zadań w 2011 roku dołączyliśmy jeszcze jedno zadanie mające na celurozpowszechniania hasła „Kraków – filatelistów obowiązek”. Ma ono na celu zwiększenie zainteresowania filatelistów i adeptów filatelistyki walorami krakowskimi, dotyczącymi Krakowa, związanymi tematycznie z Krakowem i Małopolską.

Zadaniem naszym jest pobudzenie środowiska krakowskich filatelistów do rozpowszechniania naszego kolekcjonerstwa w różnych środowiskach. Temat ogólny „Kraków w znakach pocztowych” jest tak obszerny, że każdy kolekcjoner znajdzie dla siebie odpowiednie i satysfakcjonujące pole działań.

Działania Zarządu Klubu są konsekwentne i zgodne ze statutowymi zadaniami. Realizujemy je w najściślejszej współpracy z prof. Stanisławem Mitkowskim, prezesem Małopolskiego Okręgu PZF i całym zarządem Okręgu. Rzeczowa i pełna zrozumienia oraz bezkonfliktowa współpraca, pozwalają podejmować różnorodne działania na rzecz i   dla dobra krakowskiego środowiska filatelistów. Podkreślić chcemy również bardzo dobrą współpracę z Działem Marketingu i Filatelistyki, Regionalnym Koordynatorem ds. Filatelistyki w Krakowie w osobach pań: Bogusławy Konieczny i Violetty Gołdy.

Przede wszystkim organizujemy, jak dotychczas bez przeszkód, cotygodniowe spotkania wymienne w salach budynku przy ulicy Lubicz 25, tradycyjnie zwanego „Naftą”, a dzisiaj Exalo Drilling S.A Centrum Kraków. Każdy kolekcjoner, a szczególnie filatelista, zdaje sobie sprawę ze znaczenia cotygodniowych spotkań, ich roli i wagi dla podtrzymywania więzi łączącej kolekcjonerów, wspólnego komunikowania się, uzupełniania własnych zbiorów, ostrzegania się przed fałszerstwami, a także samej satysfakcji bycia wśród ludzi o podobnych pasjach oraz tak ważnego dzisiaj relaksu. Sprawy dalszego użytkowania pomieszczeń przez Klub, są w pewnym zakresie monitorowane przez naszego wiceprezesa Henryka Filipowskiego.

Sprawą bardzo ważną, w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie, było i jest dbanie o jak najlepsze, w miarę szybkie, informowanie członków Klubu zarówno o nowych wydaniach Poczty Polskiej S.A., informowanie o podejmowanych przez zarząd działaniach jak i przekazywanie aktualnych danych o klubowych pracach i efektach tych prac. W tym celu uruchomiona została 4 lata temu klubowa strona internetowa www.cracoviana.org, której administrowania podjął się bez wynagrodzenia członek Klubu Marek Połata. Można stwierdzić, że strona zyskuje coraz większą popularność, którą mierzymy liczbą wejść na stronę w ciągu jednego dnia. Z satysfakcją informuję, że dziennie jest to od 200 – 350 co pozwala przypuszczać, że mamy już stałych fanów, nawet z zagranicy o czym świadczą wpisy jak choćby od pana Tadeusza Tokarskiego z Wielkiej Brytanii. Oczywiście strona internetowa będzie cieszyła się coraz większym powodzeniem u Internautów, jeśli będziemy przekazywać jak najwięcej ciekawych spraw, ważnych informacji, publikować ciekawe artykuły i będziemy mieli takich współpracowników i współredaktorów jakim jest pan Józef Skop, któremu po raz kolejny składamy podziękowanie licząc na dalszą współpracę. Opłaty za użytkowanie strony internetowej pokrywane są z dobrowolnych datków członków Klubu.

W celu zachowania informacji o działaniach filatelistów zarówno z Okręgu Małopolskiego jak i Klubu „Cracoviana”, w formie tradycyjnej, papierowej, wydawane jest czasopismo „Filatelista Małopolski”, w redagowaniu którego członkowie Klubu mają swój znaczący udział, a finansowane jest przez Małopolski Okręg PZF.

Jednym z ważnych celów naszej działalności Klubowej jest organizowanie spotkań merytorycznych w trakcie których prezentowane są fragmenty zbiorów autorów eksponatów filatelistycznych wraz z ich omówieniem, a także prezentacje książek na temat filatelistyki i historii poczty. W roku 2015 zorganizowano dwa spotkania w Klubie 6 Brygady Powietrzno – Desantowej przy ul. Zyblikiewicza 1. Pierwszą prezentacje przygotował dr Maciej Szaszkiewicz. Tematem jej był zbiór „Po stu latach Wymarszu ku Wolności i Czynu Zbrojnego Legionów Polskich”. W nawiązaniu do pokazanego zbioru walorów związanych z Pocztą Polową Legionów autor wygłosił bardzo interesującą prelekcję. Drugą prezentację przygotowali goście z Oświęcimia; Józef Gonciarczyk i Łukasz Szymański, promując książkę „Historia poczty w Oświęcimiu do 1945 roku”. Obie, bardzo udane imprezy miały drukowane ekscałostki jako zaproszenia i brało w nich udział wielu filatelistów. Obie imprezy opisane są w „Filateliście Małopolskim” nr 1-2/2015.

Szczególnego znaczenia, w obecnym kryzysie naszego kolekcjonerstwa, nabiera promowanie filatelistyki w środowiskach i miejscach gdzie zbieranie znaczków nie ma tradycji lub jest bardzo małe znane. Jedną z dróg promowania filatelistyki jest udział członków Klubu w pokazach, wystawach czy sympozjach organizowanych przez różne organizacje w czasie których możliwe jest zaprezentowanie materiału filatelistycznego również historii filatelistyki czy np. pokazania roli filatelistyki w działalności towarzystw regionalnych.

W roku 2015 członkowie Klubu wzięli udział, a nawet byli współorganizatorami 6. wystaw. Mgr Janusz Adamczyk zaprezentował unikatowy zbiór dotyczący dziejów poczty Wolnego Miasta Krakowa w trakcie wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Zbiór był omówiony przez autora w trakcie wernisażu w Muzeum. Członkowie Klubu współorganizowali pokazy kolekcjonerskie w Muzeum Inżynierii Miejskiej – wystawa „Via Vita – droga życiem”, w Muzeum Politechniki Krakowskiej z okazji 70 lecia uczelni – pokaz „Honorowy Senator i Profesor oraz Patron w kolekcjonerstwie”; również pokaz w czasie XX Zjazdu Drogowców Miejskich w Bielsku Białej . „Ulice na znakach pocztowych i widokówkach”, pokaz znaków pocztowych z kolekcji prof. Jerzego Bartke i Jerzego Dudy w ramach wystawy prezentowanej w Bibliotece Jagiellońskiej „Esperanto – język bez granic”, a także pokaz zamiejscowy zorganizowany w Jarosławiu ; „Jarosławskie Opactwo w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. Każdy z pokazów miał folder względnie katalog w których drukowane są teksty przygotowywane przez członków Klubu. Wybrane pokazy miały   dodatkowo pamiątki filatelistyczne w postaci kartek okolicznościowych i okolicznościowych stempli oraz znaczków spersonalizowanych.

Aktywność członków Klubu przejawia się także w uczestniczeniu w krajowych i międzynarodowych wystawach na których uzyskują oni wysokie lokaty. Do najbardziej aktywnych członków w tym zakresie należą: mgr Janusz Adamczyk, prof. Jerzy Bartke, prof. Stanisław Mitkowski i Marian Kazieczko. Dużą aktywność w zakresie publikacyjnym przejawiają ; prof. Jerzy Walocha i Lesław Schmutz.  

W 2015 roku odbyła się również prelekcja J. Dudy „Książka i biblioteka w filatelistyce” zorganizowana przez Bibliotekę Główną Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Przedstawiciele Klubu wzięli czynny udział w promocji krakowskiego stempla okolicznościowego w „Roku Potockiego” reklamując na spotkaniu nasze kolekcjonerstwo.

               Hasło „Kraków – filatelistów obowiązek” realizowaliśmy poprzez dbałość o upamiętnianie historycznych wydarzeń związanych z Krakowem, jubileuszy zasłużonych dla Krakowa ludzi i uczestniczenie w imprezach ważnych inicjowanych przez Pocztę Polską. Z okazji 170 rocznicy urodzin św. Brata Alberta przypadającą w 2015 roku Klub wydał 3 kartki okolicznościowe z motywami związanymi ze świętym, które posłużyły do przypomnienia znaczków z podobizną   Adama Chmielowskiego, ze słynnego niedokończonego portretu pt. Miłosierdzie, wydanych przez Pocztę Polska w 1947 roku. W grudniu roku 2015 Klub wydał znaczki z serii „Mój znaczek” z reprodukcjami dwóch portretów Brata Alberta oraz godłem Sióstr Albertynek. Wydawnictwo przygotowane zostało z myślą uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta.

            Jubileuszem o najwyższej randze w Krakowie jest według Klubu 70. rocznica powrotu Ołtarza Wita Stwosza do Krakowa po zawierusze wojennej, przypadająca w 2016 roku. Aby godnie uczcić tą rocznicę, z inicjatywy Augustyna Katańskiego i pod jego nadzorem, przygotowany został w 2015 roku kolejny, po albumie z Piłsudskim i Legionami, piękny albumik złożony głównie z reprodukcji 32 całostek wydanych przed II wojną światową przez Pocztę Polską z okazji 400 rocznicy śmierci Wita Stwosza.

            Wydana została również okolicznościowa kartka z motywem krakowskim do korespondencji klubowej.

            W 2015 roku do Klubu zgłosiły akces 3 osoby, kol. Jan Stasiowski, Bogusław Kuciakowski z Gorlic oraz   Zdzisław Golenia z Krakowa. Koledzy zostali przyjęci i otrzymali legitymacje oraz klubowe odznaki.

            Kończąc skrótowo potraktowana informację o działalności Klubu „Cracoviana” w 2015 roku, liczę na uzupełnienie danych i sprostowania ewentualnych nieścisłości w sprawozdaniu przez Koleżanki i Kolegów w trakcie naszego spotkania. Sprawozdanie poprawione i uzupełnione zostanie wydrukowane w kolejnym numerze „Filatelisty Małopolskiego”.

                                                                                          Prezes Klubu
Jerzy Duda

Album z okazji 70. Rocznicy "Powrotu do Krakowa" Ołtarza Wita Stwosza po II Wojnie Światowej

        Z okazji 70. Rocznicy "Powrotu do Krakowa" Ołtarza Wita Stwosza po II Wojnie Światowej - prezentacja materiałów przygotowanych przez Klub. Album z numerem 0002 został wręczony Prezesowi Zarządu Okręgu Małopolskiego PZF prof. Stanisławowi  Mitkowskiemu.
Przypominamy, że jest to kolejny Album wydanym przez OKF "Cracoviana". Link:
http://www.cracoviana.org/index.php/prace-klubowe/175-rok-uroczystych-obchodow-100-rocznicy-wymarszu-ku-wolnosci

a

Administrator

Wystawa "Esperanto - język bez granic"

Zbiory członków Klubu Cracoviana na wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej.

           Od dnia 20 października 2015 w holu Biblioteki Jagiellońskiej czynna jest wystawa Esperanto - język bez granic (Esperanto - lingvo sen limoj). Prezentowane są na niej różnorodne materiały, dokumenty, publikacje i książki dotyczące zarówno historii powstania języka esperanto i jego twórcy L. Zamenhofa jak i współczesność tego języka. Podkreślona jest rola Polski i Polaków w promowaniu języka esperanto, a w szczególności rola Krakowa, który był miejscem dwóch międzynarodowych Kongresów Esperantystów (1912 i 1937 roku). Wiele miejsca poświęcona na prezentacje książek będących tłumaczeniami literatury pięknej na język esperanto. Ciekawie skomponowany został dział w którym pokazano współczesne materiały promujące język esperanto. Część wystawy, wzbudzająca duże zainteresowanie zwiedzających, poświęcona jest dokumentacji filatelistyczno - pocztowej poświęconej językowi esperanto. W oddzielnych gablotach zaprezentowano fragmenty zbiorów 4 kolekcjonerów w tym dwóch członków Klubu Cracoviana, a mianowicie prof. Jerzego Bartke i dr inż. Jerzego Dudy. Jerzy Duda jest również autorem krótkiej informacji na temat "Esperanto w filatelistyce".
Na kolejnych fotografiach prezentujemy fotograficzną dokumentację z wystawy, a także wspomniany tekst autorstwa Jerzego Dudy.

Link do tekstu w formacie pdf: LUDWIK ŁAZARZ ZAMENHOF I ESPERANTO

Administrator

Karta korespondencyjna

Informujemy, że staraniem OKF "Cracoviana" ukazała się poniżej prezentowana karta korespondencyjna.

karta

Administrator