Sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”

 

Sprawozdanie

z działalności  Ogólnopolskiego Klubu  Filatelistycznego „Cracoviana”  złożone w  czasie  dorocznego walnego zebrania członków Klubu w dniu 15 grudnia 2011 r. w Klubie 2. Korpusu Zmechanizowanego  w Krakowie przy ulicy  Zyblikiewicza 1 wraz z propozycją działań na rok 2012 i na dalsze lata.

 

Sprawy organizacyjne:

 

            Przede wszystkim pragnę, w imieniu własnym i wszystkich członków Klubu  Filatelistycznego „Cracoviana” złożyć   na ręce  prezesa Zarządu Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu pana Macieja Załubki  serdeczne podziękowanie  członkom  Zarządu Spółki  i Panu szczególnie, za udostępnianie sali   w budynku „Nafty”,  na zasadach  niekomercyjnych , dla organizowanych  spotkań klubowych i dyskusji.

            Chciałbym również  złożyć serdecznie podziękowania  w imieniu członków Klubu  Panu generałowi  dywizji Jerzemu Biziewskiemu, dowódcy  2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie,  za wyrażenie zgody  na  niekomercyjne korzystanie przez członków Klubu z  pomieszczeń klubowych  2 Korpusu Zmechanizowanego  znajdujących się w budynku przy ulicy Zyblikiewicza 1.

            Osobne podziękowanie pragnę złożyć  w imieniu własnym i  członków Klubu Panu Stanisławowi Gardiasowi, kierownikowi Klubu, który  nas filatelistów nie tylko toleruje, ale  również daje odczuć, że  jesteśmy  gośćmi pożądanymi w Klubie.

            Na słowa uznania i  wyrazy podziękowania  zasłużyli również Ci członkowie Klubu „Cracoviana” , których zabiegi  w ich macierzystych firmach  pozwoliły  powrócić  do czasów kiedy  w Krakowie  spotkania  filatelistów  odbywały się dwa razy w tygodniu. Jednym z tych członków jest wiceprezes kol. Henryk Filipowski, drugim - wiceprezes  kol. płk. Augustyn Katański. Obu Kolegom dziękujemy.

             W roku 2011  odbyło się tylko jedno oficjalne zebranie Zarządu Klubu, w dniu 25.10. w którym uczestniczyli  wszyscy członkowie  Zarządu, również  honorowy prezes  kol. Janusz Adamczyk. Poza  oficjalnym zebraniem, na którym omówiono także sprawy związane z organizacją  zebrania rocznego, odbyło się 8  spotkań  prezesa Klubu z  poszczególnymi członkami Zarządu w celu omówienia bieżących spraw.

             Uporządkowany został   wykaz członków,  z nowelizacją adresów i innych danych według  stanu  na 15 grudnia 2011 roku . Klub liczy obecnie 85 członków zarówno mieszkających w Krakowie jak i w innych miastach Polski.

             W celu podjęcia prac nad nowelizacją statutu naszego Klubu, która będzie zapewne wymuszona wejściem w życie nowego Statutu Polskiego Związku Filatelistów  uchwalonego  na XX zwyczajnym Zjeździe  Delegatów  PZF  w Polkowicach, dokonano analizy  dotychczasowych  statutów  Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”  z 1976, a przede wszystkim z   roku  2001 roku i przygotowano  wnioski na przyszłość.

 

Sprawy merytoryczne:

 

            Realizując  zamierzenia Zarządu Klubu mające na celu zwiększenie zainteresowania zarówno znaczkami jak i filatelistyką,  szczególnie  o tematyce  związanej z Krakowem, dnia 11 stycznia 2011 r. w   ważnym dla Krakowa i opiniotwórczym Towarzystwie  Miłośników Historii i Zabytków Krakowa  o 115-letniej tradycji,  mieszczącym  się przy ulicy św. Jana 12  kol. Edward Knapczyk,  członek  Klubu „Cracoviana” wygłosił  - w ramach cotygodniowych  spotkań TMHiZK -  prelekcję  na temat „Mieszkańcy  Wawelu na znakach pocztowych” ilustrowaną  kartami  wystawowymi  z własnej kolekcji.

            W styczniu  i marcu 2011 r. ukazały się kolejne części artykułu  Jerzego Dudy w czasopiśmie Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater”  p.t.  „Jak markami i znakami  Kraków promowano”. Artykuły te, przeznaczone dla środowiska  uniwersyteckiego,  przybliżają działalność Klubu „Cracoviana” i ukazują  możliwości  promowania miasta poprzez znaki pocztowe.

            Kol. Jerzy Bartke, członek honorowy  PZF, którego działalność w Klubie „Cracoviana”  była jednym z argumentów  przyznania mu tej najwyższej  godności, przygotował  i zrealizował  dwa pokazy  swoich zbiorów filatelistycznych,  numizmatycznych  i medalierskich  poświęconych  dwukrotnej  laureatce Nagrody Nobla  Marii Skłodowskiej-Curie. Wystawy prezentowane były  w Bibliotece Jagiellońskiej oraz w Collegium Maius.

            Klub „Cracoviana” wspólnie z Muzeum Inżynierii Miejskiej będącym Miejską Jednostka Kultury, zorganizowały  pokaz walorów filatelistycznych ze zbioru Jerzego Dudy pt. „Pismo i druk” ( kwieciem 2011 r.) . W muzeum znajduje się stała ekspozycja  obrazująca historię drukarstwa krakowskiego od XV do XX wieku.  Muzeum Inżynierii Miejskiej wydało interesujący  katalog tej wystawy.                                

            W celu  zwrócenia uwagi  opinii publicznej, a także potencjalnym  zbieraczom znaczków pocztowych,  Zarząd  Klubu zwrócił się dnia 7 czerwca  2011 r.  do Dyrekcji  „Galerii Krakowskiej”  z  propozycją wykorzystania znaków pocztowych  o tematyce krakowskiej  przy wykonywaniu  kolejnej wystawy  na terenie Galerii. Sprawa dotyczyła  przede wszystkim  przygotowania interaktywnej  wystawy dla młodzieży  z możliwością zabawy „ w pocztę”. Odpowiedź i pierwsze rozmowy  z firmą obsługującą  serwis reklamowy były podjęte jeszcze w czerwcu z decyzją w grudniu lub na początku roku 2012.

            Dnia 7 listopada 2011 r. Zarząd Klubu przekazał  Redakcji „Przekroju” propozycje, w formie krótkiego artykułu przesłanego  drogą elektroniczną,   na temat możliwości zamieszczenia  artykułu lub  drobnych informacji o znaczkach, także o tematyce krakowskiej,  mając w pamięci  tego rodzaju  współpracę w ciągu 40 lat istnienia pisma.

            Dnia 18  listopada  2011 r., po wstępnej rozmowie z redaktorem dyżurnym  krakowskiej mutacji Gazety Wyborczej, został przekazany drogą elektroniczną  tekst  pt. „Filatelistyka – a co to takiego jest” z propozycją  przeprowadzenia  rozmów dotyczących  promocji filatelistyki, a ogólnie rozwoju kolekcjonerstwa  w Krakowie.   

            Na prośbę  skierowaną  w październiku do prezydenta  miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego  o spotkanie  z  prezesem Zarządu Okręgu Małopolskiego  i prezesem Klubu  „Cracoviana”  w sprawie  prezentacji nowych władz Związku i Okręgu  Małopolskiego, oraz honorowego patronatu nad  wystawą z okazji 100 rocznicy wymarszu ku wolności I Kompanii Kadrowej „Strzelca”, uzyskaliśmy  możliwość  spotkania z  dyrektor Biura Prezydenta  panią  Anną  Frankiewicz. Prezes Klubu przedstawił sprawy dotyczące problemów krakowskiej filatelistyki oraz patronatu honorowego pana Prezydenta nad wspomnianą wystawą. W efekcie rozmów Pan Prezydent przesłał w listopadzie oficjalną  zgodę na honorowy patronat nad wystawą w 2014 roku oraz życzenia powodzenia w przygotowaniach  do tego przedsięwzięcia. 

            Rozpoczęte zostały prace, kierowane przez  kol. Jacka Zająca,  nad  przygotowaniem nowej Klubowej strony internetowej  otwierającej możliwość szerszego niż dotychczas kontaktu z  członkami Klubu i  osobami chcącymi  podejmować dyskusje dotyczące spraw organizacyjnych i merytorycznych dotyczących działalności  Klubu.

            Z zadowoleniem należy odnotować  dużą aktywność członków Klubu  „Cracoviana” w zakresie  publikacji.  W 2011 roku  opublikowali  ponad  40 artykułów w różnych czasopismach filatelistycznych i katalogach wystaw. W  jednym tylko ogólnopolskim  czasopiśmie „Filatelista”  opublikowano 37  artykułów.

            Członkowie  Klubu pełnią ważne funkcje  w strukturach  organizacyjnych  Polskiego Związku Filatelistów w tym w Prezydium PZF, w Zarządzie Głównym, w ważnych Komisjach  PZF. 

 

Propozycje

 działań  Zarządu Klubu „Cracoviana” i członków Klubu  w roku 2012 i w następnych  latach

 

1/ kontynuowanie  oraz  podejmowanie nowych tematów  prac badawczych dotyczących  historii poczty w Krakowie i regionie oraz  prezentacja wyników badań na spotkaniach Komisji Naukowo-Badawczej Małopolskiego Okręgu PZF, a także na szerszym forum to znaczy w Klubach i Stowarzyszeniach, w tym szczególnie  w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

 

2/  opracowanie  i prowadzenie  internetowej  strony Klubowej z podawaniem bieżących informacji o pracach członków Klubu i jego Zarządu, publikowania artykułów związanych z filatelistyką i Krakowem, a  także ciekawostek oraz   prac młodych adeptów filatelistyki

 

3/  przygotowania do podjęcia opracowania  grantu  -  zgodnie z wymogami  Wydziału Kultury i Dziedzictwa  Narodowego w Krakowie - dotyczącego  programu i kosztów związanych z organizacją w 2014 roku  wystawy filatelistycznej na 100 lecie  wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów

 

4/  nawiązanie kontaktu  z przynajmniej  trzema szkołami  w  Krakowie z  propozycją  przeprowadzenia  lekcji  ( hasło „30 minut dla filatelistyki”)  na temat  poczty i jej historii oraz  filatelistyki ze szczególnym uwzględnienie znaków pocztowych dotyczących Krakowa z prezentacjami multimedialnymi.

 

5/  wystąpienie do wybranych zakładów lub spółek  znajdujących się na terenie Krakowa  z propozycją  zaprezentowania  działalności Klubu „Cracoviana” z prelekcją (multimedialną)  na temat  filatelistyki, szczególnie o tematyce krakowskiej, lub przygotowaniem okolicznościowych prezentacji  znaczków

 

6/  nawiązanie ściślejszej współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej, które  jest zainteresowane  współpracą zarówno z Małopolskim Okręgiem PZF  jak  i  Klubem „Cracoviana” w sprawach  wystaw czasowych w obiektach muzealnych.  Także próba odnowienia kontaktów z Muzeum  Historycznym Miasta Krakowa w celu podejmowania wspólnych działań w zakresie filatelistyki

 

7/ utrzymanie, w miarę możliwości,  wysokiej aktywności publikacyjnej członków Klubu z rozszerzeniem oferty na  prasę codzienną i  czasopisma nie filatelistyczne  w celu promocji filatelistyki z zakresu działalności Klubu

 

8/ podjęcie prac nad ożywieniem działalności wewnątrzklubowej  poprzez organizowanie „wernisaży”, przygotowywanie  konkursów, zwiększenie liczby filatelistycznych pamiątek klubowych oraz działania integracyjne.                       

 

                                                                            Prezes Klubu

                                                                   dr inż. Jerzy Duda 

 

 

Ogłoszenie - Cracoviana

  

Ogólnopolski Klub Filatelistyczny CRACOVIANA informuje,

że w Krakowie filatelistyczne spotkania wymienne odbywają się

oprócz poniedziałków również

w każdy czwartek miesiąca!

Miejsce: Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego

Ul. Zyblikiewicza 1

Czas:     od     16.00     do     19.30

Dozwolona wymiana walorów filatelistycznych,

widokówek, odznak oraz monet!

W trakcie spotkań istnieje możliwość skorzystania z katalogów, zapoznania się z aktualnościami klubowymi, pokaz unikatowych walorów pocztowych i inne filatelistyczne atrakcyjności.

Ocena i wycena znaczków bezpłatna.

Może i Ty posiadasz filatelistyczne rarytasy – a o tym nie wiesz!

SKORZYSTAJ.

Serdecznie zapraszamy.

 

                                                                                                                                              Zarząd.