KOCHAM KRAKÓW część 11

                       KOCHAM KRAKÓW część 11 ( pierwsza w 2018 roku)

Wracamy do naszej zabawy przerwanej w 2017 roku z powodu problemów związanych z koniecznością zmiany adresu strony internetowej Klubu „Cracoviana”. Przypominamy na czym nasza zabawa polega:

W zabawie której nadaliśmy tytuł „KOCHAM KRAKÓW” uczestniczą dwie osoby, nadawca i adresat. Zabawa polega na ofrankowaniu korespondencji przez nadawcę czyli naklejaniu znaczków pocztowych emitowanych przez Pocztę Polską,   tylko, albo w znaczącej większości ( ponad 90% wartości ofrankowania), o motywach krakowskich lub związanych z Krakowem, a odbiorca czyli adresat przesyła skan przesyłki na internetowy adres Klubu „Cracoviana”.

 

                                                          ****

Z informacji uzyskanych od naszych internautów wiemy, że wielu z nich posiada całości z dawnych lat ofrankowane znaczkami z motywami krakowskimi, które warto zaprezentować ze względu na ich wartość kolekcjonerską, emocjonalną i rodzinną. Prosimy o przesyłanie na adres administratora naszej strony internetowej skanów wybranych, ciekawych całości ofrankowanych znaczkami z motywami krakowskimi.

 

Kontynuujemy cykl rozpoczynając od prezentacji 5 całości ofrankowanych głównie znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską SA w roku 2002 z serii Miasta polskie w której znajduje się znaczek z motywem krakowskim; Fi. nr 3806 . Całości pochodzą ze zbioru Jerzego Dudy.

 

***

 

Fot. 1 Koperta przesyłki listowej krajowej, priorytetowej, poleconej (erka w postaci naklejki) o numerze 37096 wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 81 dnia 2.02. 2002 roku do Krakowa. Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi. nr 3806 zgodnie z taryfą.

 

 

Fot. 2 Koperta przesyłki listowej zagranicznej, poleconej (erka w postaci naklejki z kodem kreskowym) wysłanej z Urzędu Pocztowego Przeźmierowo w dniu 5.03. 2008 do Niemiec. Na stronie recto koperty naklejka Poczty Niemiec potwierdzającej przesyłkę poleconą. Przesyłka ofrankowana jest czterema znaczkami w tym trzema z motywem krakowskim Fi. nr 3806 oraz jednym z tej samej serii Miasta polskie Fi. 3805 (Gniezno)

 

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej zagranicznej, priorytetowej, poleconej (erka w postaci naklejki z kodem kreskowym) wysłana   z Urzędu Pocztowego Gdańsk 32 dnia 5.01. 2010 do Rumunii. Na odwrocie koperty są odciśnięte stemple odbiorcze w Rumunii ( z Bukaresztu dnia 7.01. 2010 oraz miasta adresata Botosani dnia 9.01. 2010). Przesyłka ofrankowana jest czterema znaczkami w tym trzema Fi. nr 3806 i jednym Fi. nr 3805 o łącznej wartości 8,30 zł.

 

Fot. 4 Koperta przesyłki listowej zagranicznej, priorytetowej, poleconej (erka w postaci naklejki z kodem kreskowym) wysłana z Urzędu Pocztowego Kielce 1 dnia 1.10. 2007 roku do Republiki Czeskiej. Na kopercie znajduje się naklejka erki z Urzędu Pocztowego w Pradze Czeskiej ( 3.rijna 2007).Przesyłka ofrankowana pięcioma znaczkami w tym trzema Fi. nr 3806 oraz dwoma z serii „dworki „Fi. nr 3625 ołacznej wartości 8.30 zgodnie z taryfą.  

 

 

Fot. 5 Wyjątkowo prezentujemy kopertę przesyłki zagranicznej, priorytetowej i poleconej (erka w postaci naklejki z numerem 000580) wysłanej z Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 19 dnia 21. 08. 2002 do Pakistanu. Na odwrocie koperty jest stempel odbiorczy   z Lahore w Pakistanie ( 28.08. 2008). Przesyłka ofrankowana pięcioma znaczkami w tym tylko jednym z motywem krakowskim Fi. nr 3806. Ofrankowanie wynosi 8,90 zł. Kopertę prezentujemy ze względu na odległego odbiorcę oraz dlatego, że do ofrankowania przesyłki wykorzystano m. in. kompletną serię znaczków Miasta polskie z 2002 roku.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Przygotował Jerzy Duda              

O Klubie „Cracoviana”

O Klubie „Cracoviana”

jego celach i zadaniach także o warunkach przyjęcia do Klubu

– w odpowiedzi na pytania starszego i młodszego kolekcjonera znaków pocztowych

1. Ogólnopolski Klub Filatelistyczny Cracoviana jest dobrowolnym klubem zainteresowań zrzeszającym   kolekcjonerów, w tym głównie zbierających znaki pocztowe, działającym w ramach Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Krakowie.

Do Klubu może należeć każdy miłośnik Krakowa, któremu jest bliska idea propagowania miasta i regionu poprzez kolekcjonerstwo znaków pocztowych; chcący poszerzyć wiedzę o historii poczty w Krakowie i Małopolsce, także pragnie czynnie uczestniczyć w pracach Klubu i upowszechniać jego działania i osiągnięcia.

Warunkiem przyjęcia do Klubu jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz pozytywna decyzja Zarządu   Klubu.

Klub posiada najwyższe odznaczenia przyznawane przez Polski Związek Filatelistów ze Statuetką Nike „Prymus” włącznie. Klub otrzymał najwyższe odznaczenie PZF – u, w roku 2010.

2. Klub Cracoviana powstał 2 maja 1969 roku. Za datę powstania przyjęto dzień zatwierdzenia jego regulaminu przez Zarząd Okręgu Krakowskiego Polskiego Związku Filatelistów. Pierwsze zebranie konstytucyjne odbyło się dnia 16 czerwca 1969 roku na którym został wybrany zarząd Klubu. Członkami zarządu zostali inicjatorzy powołania Klubu, wybitni krakowscy filateliści w tym : Andrzej Lipski – przewodniczący; Janusz Adamczyk – sekretarz; Tadeusz Broda – skarbnik.

3. Pojęcie „Cracoviana” w Słowniku Języka Polskiego jest definiowane następująco; „dokumenty, rękopisy, druki itp. o Krakowie, dotyczące Krakowa”. Od stuleci kolekcjonerzy zbierali m. in. książki o Krakowie, lub dotyczące Krakowa ( bibliofile), monety, medale (numizmatycy). Współcześnie do cracovianów zalicza się również znaki pocztowe i współpocztowe w tym także całostki oraz „całości.”

4. Działalność Klubu opierała się i opiera na regulaminach i statutach, w których zapisano cele i zdania Klubu. Pierwszy regulamin powstał w 1969 roku. Nowelizacja regulaminu nastąpiła w 1976 roku, obecnie obowiązujący statut został uchwalony dnia 17. grudnia 2001 roku.

5. Do podstawowych celów i zadań Klubu i jego Członków należą:

-         pomnażanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii poczty w Krakowie i w regionie poprzez podejmowanie badań i publikację wyników,

-         badania w zakresie wszelkich znaków pocztowych stosowanych w Krakowie i regionie, zmierzających do ich pełnej inwentaryzacji,

-         propagowanie kolekcjonerstwa znaków pocztowych w zakresie tematyki:

     Kraków i Ziemia Krakowska ( Małopolska),

-         inicjowanie tematyki związanej z Krakowem i Małopolską w emisjach

     Poczty Polskiej SA oraz w wydawaniu kartek okolicznościowych oraz

     znaczków personalizowanych (obecnie pod nazwą „Mój znaczek”),

-         udzielanie pomocy, w miarę możliwości, Członkom Klubu w wymianie

     walorów pocztowych i filatelistycznych tematycznie związanych z jego

     działalnością. Klub może prowadzić spotkania wymienne dla Członków,

              -     gromadzenie, opracowywanie, prezentowanie zbiorów w formie prelekcji,

                     pokazów, wystaw i publikacji.

  1. 6.Członkowie Ogólnopolskiego Klubu Cracoviana posiadają numerowane legitymacje oraz odznaki identyfikujące, wprowadzone w 2012 roku, uprawniające do wejścia na spotkania wymienne. Członkowie Klubu nie płacą z tytułu przynależności żadnych składek członkowskich.
  2. 7.Ogólnopolski Klub Filatelistyczny Cracoviana posiadał od stycznia 2012 roku własną stronę internetową www.cracoviana.org . Od stycznia 2018 roku strona internetowa działa pod adresem www.cracoviana.eu z dostępem do materiałów z poprzedniego adresu.  
  3. 11.Od roku 2011 Klub rozpowszechnia hasło „Kraków – filatelistów obowiązek”. Ma ono na celu zwiększenie zainteresowania filatelistów i adeptów filatelistyki walorami krakowskimi, dotyczącymi Krakowa, związanymi tematycznie z Krakowem i Małopolską.

 

      

8.   Aktualnie ( 31 grudnia 2017 roku) Klub liczy 72 pełnoprawnych Członków posiadający numerowane legitymacje oraz odznaki.

9. Prezesem Honorowym jest mgr Janusz Adamczyk, współzałożyciel Klubu, jego wieloletni prezes, wybitny kolekcjoner, filatelista i historyk krakowskiej poczty, posiadający najwyższe odznaczenia PZF. Jest wystawcą o światowej renomie, posiadający unikatowe zbiory Cracovianów i jest honorowany najwyższymi medalami na wystawach światowych i krajowych.

 

10. Członkami Klubu Cracoviana są wybitni filateliści, eksperci, badacze, Członkowie Honorowi Polskiego Związku Filatelistów, Członkowie Polskiej i Europejskiej Akademii Filatelistyki , wyróżnieni najwyższymi odznaczeniami PZF- u w   tym również Statuetką Nike „Prymus”, autorzy unikatowych dzieł z zakresu filatelistyki, historii poczty okresu znaczkowego i okresu przedznaczkowego w Krakowie.

 

Zadaniem naszym jest inicjowanie i rozpowszechnianie kolekcjonowania znaków pocztowych o tematyce krakowskiej w różnych środowiskach. Jesteśmy przekonani, że temat „Kraków w   znakach pocztowych”   jest tak pojemny i atrakcyjny, że każdy kolekcjoner znajdzie dla siebie odpowiednie i satysfakcjonujące pole działań.

 

 

                                                                                   Jerzy Duda

                                                                         Prezes Klubu Cracoviana

 

 

Kraków, styczeń 2018 rok

Z najlepszymi życzeniami i chóralnym „Dwieście lat...”

Z najlepszymi życzeniami i chóralnym „Dwieście lat...”

            Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Zarządu Klubu dnia 20 lutego 2018 roku w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ulicy Zyblikiewicza 1 odbyła się jedyna w swoim rodzaju uroczystość zorganizowana przez Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”. Okazją do świętowania były 100. urodziny Mieczysława Heroda, filatelisty, kolekcjonera , Członka Klubu z Odznaką nr 75 wręczoną w 2010 roku z honorami dla najstarszego członka Klubu. Wojenne losy płk Mieczysława Heroda były wielokrotnie opisywane w publikacjach i prasie codziennej, a droga poprzez Francję, Palestynę, Tobruk i Monte Cassino usłana bojowym działaniem   przyniosła Jubilatowi wysokie odznaczenia ze srebrnym krzyżem Virtuti Militari włącznie. Po zakończeniu służby w wojsku liniowym uzupełnił średnie wykształcenie oraz ukończył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczył się i studiował pracując równocześnie w kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie. W końcu lat siedemdziesiątych XX wieku zainteresował się znaczkami pocztowymi i stał się ich   miłośnikiem i kolekcjonerem. Przez wiele lat czynnie uczestniczył w spotkaniach wymiennych i pracach klubowych.

            Jubileuszowe spotkanie, którego program przygotował wieloletni przyjaciel płk Mieczysława Heroda, wiceprezes Klubu Augustyn Katański, składało się z dwóch części. Wpierw było złożenie życzeń urodzinowych przez przedstawiciela Klubu w mieszkaniu Jubilata, które odbyło się w godzinach południowych dnia 20.02.2018. Natomiast spotkanie członków Klubu miało miejsce w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej z wideokonferencją z Jubilatem przygotowaną od strony technicznej przez p. Radosława Harendarza.

W spotkaniu wzięło udział 65 osób w tym zarząd i członkowie Klubu również spoza Krakowa ( z Oświęcimia, Łodzi, Gorlic), Rodzina Jubilata oraz osoby towarzyszące. Oprawę muzyczną przygotował p. Przemysłąw Luty który wystąpił w stroju krakowskim wykonując na akordeonie m. in. utwór „ Czerwone maki na Monte Cassino” zaczynający się od słów „Czy widzisz te gruzy na szczycie...” . Piosenka bliska Jubilatowi i bardzo przez niego lubiana. Po uzyskaniu połączenia wideo prezes Klubu Jerzy Duda złożył w imieniu zebranych życzenia Jubilatowi, chóralnie zaśpiewano „dwieście lat” oraz , zaprezentowano Jubilatowi urodzinowy kosz kwiatów i tort. Jak można było zobaczyć na ekranie monitora Jubilat widząc i słysząc życzenia i muzykę był wzruszony. Dziękował zebranym, opowiadał o swoich przygodach ze znaczkami i żartował. Wideokonferencja trwała krótko bowiem Jubilat przyjmował wcześniej delegacje władz wojewódzkich i miasta Krakowa i mógł czuć się zmęczony.

            Po zakończeniu połączenia wideo syn Jubilata p. Bogusław Herod podziękował w imieniu swoim, Rodziny i Jubilata za wspaniale zorganizowaną uroczystość zarówno zebranym jak i kol. Augustynowi Katańskiemu. Wyrazy szczególnego podziękowania złożył zarządowi Klubu za przygotowane pamiątek filatelistycznych z jubileuszu 100 lecia Mieczysława Heroda oraz zaprosił na urodzinowy tort, a rodzinę i najbliższych do wspólnej fotografii.

            Pamiątkami kolekcjonerskimi pozostaną; ekscałostka z zaproszeniem na uroczystość ofrankowana znaczkiem wydanym przez Pocztę Polska „kapral niedźwiedź Wojtek”, okolicznościowa kartka wydana przez Klub ze znaczkiem spersonalizowanym (Mój znaczek) z portretem płk. Mieczysława Heroda, Jego podpisem i datownikiem z dnia uroczystości oraz arkusz znaczków z portretem Jubilata. O takim znaczku marzył płk. Mieczysław Herod, któremu wszyscy członkowie Klubu życzą długich lat życia w zdrowiu i zachowania pogody ducha oraz humoru jaki prezentował podczas spotkania klubowego.

                                                                                                                Jerzy Duda

                                                                                       Foto Jerzy Duda i Marek Połata                  

Pamiątkowe walory wydane przez Klub „Cracoviana”

                                 Pamiątkowe walory wydane przez Klub „Cracoviana”

dla uczczenia 100. rocznicy urodzin najstarszego Członka Klubu płk. Mieczysława Heroda.

            W 2017 roku Zarząd Klubu „Cracovinana” podjął decyzję o przygotowaniu specjalnego, uroczystego spotkania klubowego w dniu 20 lutego 2018 roku w którym nasz najstarszy Członek Klubu ukończy 100 lat. Ze względu na problemy z dotarciem Jubilata na spotkanie które ma się odbyć w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ulicy Zyblikiewicza 1 przewidziano wideokonferencję podczas której zostaną złożone Jubilatowi okolicznościowe życzenia. Zaproponowano również przygotowanie okolicznościowych pamiątek dla Jubilata i Jego Rodziny oraz Członków Klubu. Podjęto decyzja o wykonaniu znaczka spersonalizowanego ( Mój znaczek), wydanie okolicznościowej kartki, przygotowanie zaproszenia na jubileuszowe spotkanie w postaci ekscałostki wysyłane do osób związanych z Jubilatem i Członków Klubu. Do ofrankowania zaproszenia wykorzystane zostaną znaczki wydane przez Pocztę Polską (kapral niedźwiedź Wojtek). Na kolejnych fotografiach prezentujemy projekty okolicznościowych pamiątek. Na fot. 1 propozycja arkusza znaczków spersonalizowanych z portretem płk. Mieczysława Heroda.

Na fot. 2 okolicznościowa kartka. Ekscałostka będąca zaproszeniem na jubileuszowe spotkanie zaprezentowana jest na naszej stronie internetowej w zakładce „aktualności”.

            Ostateczną formę wszystkich okolicznościowych pamiątek zaprezentujemy w dniu 20 lutego 2018 roku.

                                                                                                                       (jd, ak)          

Kolejna wystawa młodych kolekcjonerów znaczków pocztowych w „Szkole za Murem”

            W dniu 16 lutego 2017 roku, w  szkole  zwanej „za Murem” czyli Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krakowie przy al. Kijowskiej 3  odbył się wernisaż pokazu młodych kolekcjonerów znaczków tym razem o tematyce „Kosmos”. Wernisaż  połączony był z wręczeniem upominków w postaci książek, uczniom i uczennicom, którzy wyróżnili się  zarówno liczbą znaczków pocztowych pokazanych na wystawie jak i  właściwym udokumentowaniem  tematu.

 Wernisaż był  kolejnym  spotkaniem dzieci z przedstawicielem Klubu Cracoviana w ramach działań  mających na celu  pobudzenie w dzieciach zainteresowania filatelistyką. Działania takie w postaci pokazów filatelistycznych organizowanych przez dzieci, prelekcji na temat  zagadnień dotyczących  zbierania znaków pocztowych  wygłaszanych przez panią  Bogusławę Konieczny - przedstawicielkę Poczty Polskiej S.A.  i pana  dr Jerzego Dudę -prezesa Klubu  „Cracoviana”, prowadzone są od  dwóch lat pod kierunkiem niżej podpisanego.

Wyróżniającym się uczestnikom pokazu znaczków  wręczone zostały  dyplomy i nagrody  książkowe przez Panią Magdalenę Mazur – dyr. ZSOI Nr 1, wraz z prowadzącym szkolne kółko filatelistyczne Tadeuszem Urynowiczem w towarzystwie, prezesa Klubu „Cracoviana”, który również otrzymał stosowny dyplom za  pomoc przy organizowaniu pokazu.

            Po wernisażu odbyło się krótkie spotkanie  z uczestnikami pokazu, na którym prowadzono rozmowy na temat przyszłych działań zmierzających do  rozbudzania  zainteresowań dzieci znaczkami pocztowymi oraz na temat  promocji wyróżniających się  w zakresie filatelistyki uczniów i uczennic oraz  prezentacji ich zainteresowań  na stronie internetowej Klubu „Cracoviana”.

            W trakcie wernisażu wykonano fotografie, których autorem jest Jerzy Duda. W późniejszym czasie został przygotowany pierwszy artykuł w którym zaprezentowano najbardziej wyróżniających się młodych kolekcjonerów, który prezentujemy na klubowej stronie internetowej.

                                                                          Tadeusz Urynowicz 

* * *

Szkolny Klub Filatelistyczny

- to młodzi pasjonaci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 w Krakowie

„Zbieram znaczki, ponieważ to moja pasja - druga po tańcu nowoczesnym.

1a

Zainspirował mnie do tego mój dziadek - tata mojej mamy. Jest on od 1987 roku prezesem Koła Filatelistycznego. Miał on bardzo dużą kolekcję znaczków, którą kilka lat temu częściowo sprzedał. Mój dziadek zdobył Srebrną i Złotą Odznakę Polskiego Związku Filatelistów i sam organizował wiele wystaw. Uważam, że zbierając i oglądając znaczki można poznać ciekawe miejsca w Polsce i na świecie i wiele się nauczyć. To hobby uczy mnie również cierpliwości i dokładności."

Zuzia Gałdzińska-Calik

„Mam na imię Michał. Mam dziesięć lat, a znaczki zbieram już od kilku lat.

2

Do tego hobby zachęcili mnie mój tata i dziadek, którzy również zbierali znaczki. Zbieranie znaczków daje mi dużo radości. Ze znaczków można się wiele dowiedzieć o różnych egzotycznych krajach, poznać ich historię, kulturę a także przyrodę. Najbardziej lubię znaczki z roślinami i zwierzętami. Dzięki temu znam wiele gatunków roślin i zwierząt. Często oglądam stare znaczki, które zbierał mój dziadek i tata. Niektóre z nich pochodzą z krajów, których już dzisiaj nie ma np. Czechosłowacja czy Jugosławia. Te stare znaczki posiadają często stemple pocztowe. Bardzo mi się to spodobało. Poświęcam temu każdą wolną chwilę. Od niedawna w naszej szkole odbywają się wystawy filatelistyczne. Biorę w nich czynny udział i zawsze bardzo się cieszę, gdy zdobywam jakieś wyróżnienie.”

Michał Jęczmionek

"Filatelistyka - moja pasja

 3

Filatelistyką „zaraził” mnie w 2016 roku mój Dziadek. Robiąc porządek w swoim mieszkaniu natknął się m. in. na kasety wideo meczów NBA z lat 90-tych, stare filmy oraz kilkanaście klaserów znaczków, które zbierał razem z śp. Babcią przez prawie 30 lat. Spodobały mi się niektóre, zwłaszcza te przedstawiające samochody, które są moją pasją. Przy okazji wystawy filatelistycznej w naszej szkole postanowiłem zaprezentować rodzinne zbiory. Przeglądając znaczki, dziadkowie i rodzice wspominali dawne czasy. Postaram się kontynuować tę ciekawą rodzinną tradycję i kolekcjonować znaczki."

Michał Urbaniak

"Dziadek  amatorsko  zbierał  znaczki  od  wielu  lat 

4

Nie  wiedział, co z nimi zrobić, ale znalazł we mnie nowego filatelistę i dał mi te znaczki. Jeszcze zanim się urodziłem, już je  porządkował  w klaserach, myśląc: ,,Na  pewno się przydadzą mojemu wnukowi!”. I miał rację..."

 Erlend Domagała z dziadkiem Władkiem