Wit Stwosz - ciekawostek cd...

Nasz stały Czytelnik z Wielkiej Brytanii p. Tadeusz TOKARSKI, przesłał nam kolejną ciekawostkę, można powiedzieć potrójną. Pozwolę sobie uzupełnić ja krótkim objaśnieniem. Po pierwsze to kolejny polonik, po drugie cracoviana a po trzecie dotyczy Wita Stwosza. To kasownik okolicznościowy z Niemiec wydany z okazji 10 - lecia partnerstwa miast Norymbergi i Krakowa, dokładne rzecz ujmując, Norymberga jest miastem bliźniaczym.
Formalnym dokumentem, który określa zasady polityki zagranicznej Miasta Krakowa, jest uchwała Nr CXIII/1126/06  Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. Współpraca Krakowa z miastami zagranicznymi może być realizowana na podstawie:
- umowy o współpracy na zasadzie miast bliźniaczych - umowa o szerokim zakresie, oparta na stałych elementach, akcentująca podobieństwa kulturowe i historyczne - traktowana jako najwyższa forma partnerstwa; zawierana przeważnie tylko z jednym miastem w danym kraju.

1

Proszę zwrócić uwagę na powiększenie kasownika gdzie znajdujemy oprócz nazw miast także gmerk i niemiecką pisownię nazwiska Mistrza. Widokówka przedstawia Zwiastowanie NMP zwane również Pozdrowieniem anielskim, z kościoła św. Wawrzyńca w Norymberdze, opatrzono ją także znaczkiem przedstawiającym anioła, które unoszą się na NMP.
Przypominam, że grób artysty znajduje się właśnie w Norymberdze.

2

Administrator

Wit Stwosz - ciekawostek cd...

W odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od naszego Sympatyka, prezentuję dwie całości z pieczęciami,

450-1

450-2

a także, jako kolejną ciekawostkę: kartkę pocztową (widokówkę) wydaną przez C.A.F. W-wa Foksal 16 Nr B-7-490, jej cena detaliczna wynosiła 1,40 zł; na odwrocie miejsce na znaczek jest opisane: PPF, a przedstawia ona Madonnę z ołtarza Wita Stwosza, ofrankowaną znaczkiem za 60 gr i  opieczętowana kasownikiem pierwszego dnia obiegu z dnia 19.11.1956 roku, urząd pocztowy Warszawa 1.

2016-02-19 16.14.02

2016-02-19 16.14.13


Administrator

Wit Stwosz - ciekawostka

            Z zainteresowaniem przeczytałem na stronie internetowej Klubu „Cracoviana” informację na temat ołtarza Wita Stwosza oraz apelu prezesa Klubu o udostępnianie materiałów filatelistycznych dotyczących tego niezwykłego średniowiecznego zabytku sztuki sakralnej w Polsce. Tematyka mojego zbioru filatelistycznego obraca się wokół św. Jana Pawła II i wydań pocztowych Jemu poświęconych. Mam również nieco materiału o innej tematyce. Wśród tych „innych” materiałów znalazłem coś o czym jeszcze nikt z internautów nie napisał, a dotyczy ołtarza i jego twórcy Wita Stwosza. Sądzę, że mogę to coś nazwać ciekawostką sprzed 33 lat. A tym czymś są: kartka pocztowa wydana przez Pocztę Polską w 1983 roku (Fi. 826 wydana z okazji 90 lat ruchu filatelistycznego w Polsce z okolicznościowym nadrukiem, także karnet zawierający zaproszenie na wystawę Fi. 826 K oraz okolicznościowy stempel pocztowy odciskany z okazji wystawy. Wszystkie walory dotyczą wystawy filatelistycznej Kraków – Norymberga 83 zorganizowanej w Krakowie w dniach 12 – 19 czerwca 1983 roku w 450 rocznicę śmierci Wita Stwosza.

            Kartka pocztowa ma czterowierszowy nadruk, który został wykonany za zezwoleniem Ministerstwa Łączności PEZ 406-19.0583 r. (fot. 1).

 1
fot.1

Natomiast na karnecie wydanym w nakładzie 50 000 egzemplarzy jest również nadruk z podaniem numeru zezwolenia. Natomiast na stronie drugiej umieszczony został okazjonalny tekst dotyczący współpracy Okręgu Krakowskiego PZF ze Związkiem Filatelistów i Maximafilów z Norymbergi. Na stronie trzeciej znalazła się treść zaproszenia na wystawę. Na czwartej zaś stronie jest spis wystawców (fot. 2 – karnet w pozycji rozłożonej – strona 2 i 3) Na fot. 3 reprodukowana jest czwarta strona karnetu – zaproszenia.

3
fot.2

4

fot.3

            Najciekawszym elementem zestawu jest okolicznościowy stempel stosowany w czasie wystawy ze słynnym gmerkiem Wita Stwosza. Na fot. 4 znajduje się skan tego stempla. Niestety nie posiadam kartki pocztowej z odbitym stemplem. Sądzę, że wytrawni krakowscy filateliści uzupełnią ten mój brak.

2
fot.4

            Jeśli moja „ciekawostka” przypadnie do gustu kierownictwu Klubu „Cracoviana”, będzie mi miło znaleźć tekst wraz z ilustracjami na stronie internetowej Klubu.

                                                                                                      Maciej Rudy z Krakowa

Twórca szkoły technicznej w Krakowie i rocznicowe Jego wspomnienia

            Jednym z najbardziej znanych architektów, budowniczych i rzeźbiarzy Wolnego, Niepodległego i Ściśle Niepodległego Miasta Krakowa z Okręgiem zwanego popularnie Rzeczpospolitą Krakowską (1815 – 1846) był Etienne Humbert, Francuz z pochodzenia, z wyboru Krakowianin, Szczepan Humbert. Urodzony w Paryżu w 1756 roku (w 2016 roku mija 260 lat) od 1775 roku działał w Polsce, a od 1790 był mieszkańcem Krakowa, w którym otrzymał obywatelstwo w 1796 roku (w tym roku mija 220 lat). Wielce zasłużony dla Krakowa ma w nim swoją ulicę, której nazwę nadano w 1935 roku kiedy obchodzono setną rocznicę powstania Krakowskiej Szkoły Przemysłowej. Była to pierwsza szkoła typu technicznego w Krakowie zorganizowana dzięki Humbertowi, który zapisał cały swój majątek miastu oświadczając "Odebrałem od mieszkańców tego kraju wiele dowodów przychylności i przekonany, że sztuki i rzemiosło są najdzielniejszą sprężyną przyszłości narodowej ustanawiam fundację..." Od 1835 roku szkoła stała się Instytutem Technicznym. Humbert fundował stypendia dla biednych uczniów poświęcających się rzemiosłu. Przede wszystkim był budowniczym miasta Krakowa, z tytułem nadanym mu przez króla Stanisława Augusta. Był współautorem projektu budowy Kopca Kościuszki i autorem przebudowy szeregu kamienic w najbliższym otoczeniu Rynku Krakowskiego. Dzisiaj jest patronem Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, a jeszcze do niedawna istniało w Krakowie Towarzystwo im. Szczepana Humberta. Zmarł w 1829 roku i pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.

            Zasłużony dla Krakowa budowniczy i fundator ma niewiele walorów filatelistycznych sławiących jego imię i działania, wydawanych przez Pocztę Polską. Pierwszym dostępnym mi walorem jest odbitka datownika ręcznego stosowanego w Urzędzie Pocztowym Kraków 1, w dniu 13 X 1984 roku stosowanego z okazji 150 rocznicy utworzenia Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie (nr datownika wg katalogu Andrzeja Myślickiego 84 355). Na fot. 1 pokazany jest odcisk tego datownika na kopercie z prywatnie wykonaną ilustracją na kopercie przedstawiającą wizerunek Szczepana Humberta i stosownymi napisami.

1

Na kolejnej reprodukcji są dwie całostki z doklejonymi znaczkami uzupełniającymi taryfę skasowane odciskiem datownika ręcznego na którym znalazło się fascymile podpisu Humberta i napisem okolicznościowym. Datownik stosowany był w up. Kraków 17 w dniu 17.05.1988. (wg kat. Myślickiego 88 060). Kartki pocztowe są ilustrowane prywatnym nadrukiem podobizny Szczepana Humberta umieszczonym w kole i napisem na obwodzie w języku francuskim. Ilustracje odbijane były w dwóch kolorach, a kartki wydane z okazji sesji popularno – naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie SIMP ”Prodlew”.

2

I na tym kończą się wydania Poczty Polskiej związane z osobą Szczepana Humberta w moim zbiorze. Zaczynają się natomiast, ze wszech miar interesujące, prywatne wydania imitujące wydania pocztowe, przygotowane przez absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zwanych Szkołami Humbertowskimi. Zaprezentowane na kolejnych skanach okolicznościowe koperty przygotowane zostały z okazji „Spotkania Absolwentów Szkół Humbertowskich” w Krakowie w dniach 18 i 19 marca 1989 roku. Wydaniu tych pamiątkowych materiałów patronowało Towarzystwo im. Szczepana Humberta w Krakowie mające swoja siedzibę w Krakowie przy ul. Mogilskiej 43, o czym informuje napis na każdej z prezentowanych kopert. Spotkanie odbywało się w 160 rocznicę śmierci patrona i fundatora szkoły Szczepana Humberta.

7

            Na kopertach prezentowane są widoki krakowskich budynków, wraz z opisami, w których prowadzono działalność edukacyjną w zakresie techniki i przemysłu. Na jednej z kopert znalazł się widok budynku przy ulicy Mogilskiej, w którym była siedziba wspomnianego towarzystwa.

3

Koperty, poza opisanymi ilustracjami, posiadają dodatkowo odciski dwóch datowników z których jeden przedstawia wizerunek Szczepana Humberta uzupełniony okolicznościowym napisem, a drugi wzór pieczęci Instytutu Technicznego w Krakowie również z okolicznościowym napisem na obwodzie datownika. Koperty ofrankowane są znaczkiem Fi 3015 z serii Głowy wawelskie i skasowanym datownikiem z urzędu pocztowego Kraków 30.

4

5

6

Nie bez trudu odnalazłem w swoich zbiorach zestaw kopert, które otrzymałem od ich autora, jak mnie pamięć nie myli. Część moich zapisków dotycząca udziału w spotkaniu rocznicowym zaginęła (minęło od tamtego czasu 27 lat w czasie których miałem przeprowadzki), także informacje o Towarzystwie im. Szczepana Humberta gdzieś mi umknęły. Wobec tego na każdą informację, na tematy poruszane w tych „Ciekawostkach”, będziemy z niecierpliwością oczekiwać, a przekazane przez Internautów wiadomości chętnie zamieścimy na naszej stronie internetowej.         

Jerzy DUDA  

Kościół na Skałce

W 1966 roku Poczta Watykanu wydała serię znaczków i FDC z różnymi ilustracjami dla uczczenia 1000 rocznicy chrztu Polski. Ze znaczków wykonywano różne walory filatelistyczne. Jeden ze znaczków wspomnianej serii przedstawia postać św. Stanisława w otoczeniu widoków fragmentów wież kościoła na Skałce i Katedry Wawelskiej. Na naszej stronie internetowej w linku "Ciekawostki" na str 6 pokazaliśmy kartkę maksimafilii której część ilustracyjna ma ten sam motyw co na znaczku. Tym razem pokazujemy na skanie inna ciekawostkę. Jest nią widokówka wydana przez Biuro Wydawnicze Ruch w 1961 roku z reprodukcją obrazu Jerzego Pawłowskiego, na którym jest widok fasady kościoła na Skałce. Widokówka na awersie ma znaczek wydany przez Pocztę Watykańską z motywem kościoła ostemplowany datownikiem nadawczym w dniu 2.11.1966 roku. Jak widać do zrobienia waloru filatelistycznego Poczty Watykańskiej wykorzystana została widokówka wydana w Polsce.

skalka

Jerzy DUDA