PATRONI ROKU 2020

                                 PATRONI ROKU 2020

            Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na 82 posiedzeniu ustanowił patronów roku 2020. Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II; hetman Stanisław Żółkiewski; Roman Ingarden; Leopold Tyrmand. Rok 2010 będzie także rokiem Bitwy Warszawskie 1920 roku oraz Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę.

 

Św. Jan Paweł II w 100. rocznicę urodzin; (18 maja 1920, Wadowice)

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej”

 

Hetman Stanisław Żółkiewski w 400 rocznicę śmierci: (7 października 1620, Jassy Rumunia)

„Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i Kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom”.

Roman Ingarden w 50. rocznicę śmierci: (14 czerwca 1970, Kraków)

„Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkomprowisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 roku za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiony prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikacji prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyka czystego rozumu” Immanuela Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła czy Józef Tischner”.

Leopold Tyrmand w 100. rocznicę urodzin ( 16 maja 1920, Warszawa )(Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 kwietnia 2019 roku)

„Pisarstwo Tyrmanda i Jego postawa stanowiły wyzwanie rzucone ideologom nowego ustroju. Był on nie tylko bezlitosnym krytykiem komunizmu, lecz także arbitrem warszawskiej elegancji, znawcą i namiętnym propagatorem zakazanego za czasów stalinizmu jazzu. „Nikt, kto skłonny jest walczyć o godność własną i chce pozostać w zgodzie z własnym sumieniem, nie zgodzi się na to, żeby nazywać dzień nocą, ciemnotę kulturą, zbrodnie przyzwoitością, niewolę wolnością – na mocy dekretu komunistycznych władców”

Bitwa Warszawska 1920 roku (13-15 sierpnia 1920)

„Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim wspieranym przez m.in. szefa Sztabu Generalnego – generała Tadeusza – Jordan Rozwadowskiego obroniła   niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.”  

Zaślubiny Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę (10 lutego 1920).

Ma to związek z przypadającą dokładnie 10 lutego setną rocznicą zaślubin dokonaną w Pucku przez gen. Józefa Hallera. „Ten jubileusz jest doskonała okazją, by dokonać retrospekcyjnej oceny czy dobrze zagospodarowaliśmy przestrzeń wolności uzyskaną na mocy Traktatu Wersalskiego gwarantującego Polsce powrót nad Bałtyk”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w dniu 13 czerwca 2019 roku upamiętniającą 160 rocznicę urodzin Teodora Axentowicza ( 13 maja 1859 Braszów w Siedmiogrodzie)

Bogaty dorobek artystyczny Teodora Axentowicza uwzględniający dzieła o tematyce historycznej, portrety, sceny rodzajowe, martwa natura i pejzaże. Tworzył również grafiki, projektował mozaiki, plakaty i witraże był rektorem ASP w Krakowie. Wielki talent artystyczny wsparł nauką w Monachium i Paryżu gdzie uczestniczył w życiu polskiej emigracji

 

                                                                                       Wybrał Jerzy Duda