WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW KÓŁ OKRĘGU

POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW

Okręg Małopolski

Adres do korespondencji: 30-960 Kraków 1; skr. poczt. 756267

Siedziba Zarządu: 31-431 Kraków, ul. Brogi 26 lok. 72 parter, domofon 110.

Tel. prezesa: kom. 501 35 80 70, dom 12 655 70 87

konto: PEKAO S.A. nr 65 1240 4533 1111 0010 4208 7046 NIP 676-17-01-185

UWAGA – ZMIANA NUMERU SKRYTKI

Kraków, 14 czerwca 2021 roku

Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Filatelistów zwołuje WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW KÓŁ OKRĘGU 7 lipca 2021 o godz. 11.30 (w pierwszym terminie – wymagana obecność ponad połowy delegatów) lub o godz. 11.45 (w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych) w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie (sala I piętro) z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Zagajenie, przyjęcie porządku obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

 2. Wręczenie odznaczeń związkowych,

 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad oraz wybór Komisji:

 1. Mandatowo – Skrutacyjnej,

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania,

 2. Sprawozdania ustępujących władz Okręgu:

 1. Zarządu Okręgu,

 2. Komisji Rewizyjnej,

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami,

 2. Udzielenie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującym władzom Okręgu za okres kadencji 2016 - 2021,

 3. Wybory:

 1. Prezesa Zarządu Okręgu,

 2. Członków Zarządu Okręgu,

 3. Członków Komisji Rewizyjnej,

 4. Delegatów i zastępców delegatów na XXII Walny Zjazd PZF,

 1. Ciąg dalszy dyskusji i podjęcie uchwał,

 2. Zakończenie Walnego Zebrania.

Za Zarząd

/-/ Stanisław Mitkowski – Prezes

W załączeniu Sprawozdanie Zarządu Okręgu

Otrzymują:

1. Przewodniczący wszystkich kół w Okręgu

2. Zarząd Główny PZF

3. Komisja Rewizyjna Okręgu