Z A P R O S Z E N I E coroczne spotkanie Członków Klubu, które odbędzie się 5 lutego (środa ) 2020 roku

                                                                                       Kraków, 16 styczeń 2020 rok

                                                                          

                                                                          Do

                                                                         CZŁONKÓW OK. FILATELISTYCZNEGO

                                                                                   „CRACOVIANA”                          

                                              Z A P R O S Z E N I E

 

             W imieniu Zarządu Klubu uprzejmie zapraszam na coroczne spotkanie Członków Klubu, które odbędzie się 5 lutego (środa ) 2020 roku o godz. 17.00   w   Krakowie

w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ul. Zyblikiewicza 1 (sala teatralna).

            W czasie spotkania, odbywającego się u progu roku 2020, w którym kończą się kadencje władz wszystkich szczebli Polskiego Związku Filatelistów, w tym także Klubów Zainteresowań, chcielibyśmy przeprowadzić możliwie szeroką dyskusję na temat dotychczasowej działalności Klubu, Jego dnia dzisiejszego oraz najbliższej przyszłości.

            Dlatego proponujemy wysłuchania, jako wprowadzenia do dyskusji:

1. Informacji złożonej przez prezesa Klubu o pracach i osiągnięciach Klubu   w 2019 roku

2. Informacji na temat aktualnego stanu filatelistyki w Okręgu Małopolskim PZF

   przekazaną przez prezesa Okręgu.

            Ważnym elementem dla dyskutantów będzie zapoznanie się z aktualnym Statutem Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”, który jest dostępny na klubowej stronie internetowej www.cracoviana.eu oraz jest do pobrania w formie papierowej u Gospodarza Klubu Kol. Tadeusza Pietruchy podczas czwartkowych spotkań wymiennych.

            Poddajemy pod ocenę i do dyskusji:

a/ dotychczasowy Statut Klubu „Cracoviana”

b/ efektywność działań klubowych, ocenę aktywności członków Klubu

c/ potrzebę zmian w działalności, oczekiwania Członków odnośnie prac klubowych

d/ plany na rok 2020 i kolejny okres

e/ skład zarządu Klubu w świetle przyszłych wyborów.  

            Serdecznie proszę wszystkich Członków Klubu o włączenie się do dyskusji bowiem od jej wyników zależeć będzie najbliższa ale i dalsza przyszłość Klubu. Liczę na to, że przy kawie, herbacie i ciastach uda się wypracować kierunki zmian i udoskonaleń działalności klubowej dla poprawy jego funkcjonowania.

            Dla zapewnienia Noworocznego i świątecznego nastroju spotkania rozpoczniemy go występem artystycznym w wykonaniu solistów z Klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej pod kierunkiem p. Anny Jakubowskiej.

            Proszę o niezawodne przybycie na spotkanie.

                                                                                         Prezes OK. „Cracoviana”

                                                                                           dr inż. Jerzy Duda

Załącznik

Statut Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”

STATUT KLUBU FILATELISTYCZNEGO „CRACOVIANA”

 

1. Klub „Cracoviana” powstał 2 maja 1969 roku. Za datę powstania przyjęto dzień zatwierdzenia jego regulaminu przez Zarząd Okręgu Krakowskiego Polskiego Związku Filatelistów. Zebranie konstytucyjne odbyło się dnia 16 czerwca 1969 roku na którym został wybrany zarząd Klubu. Członkami zarządu zostali inicjatorzy powołania Klubu, wybitni krakowscy filateliści w tym : Andrzej Lipski – przewodniczący; Janusz Adamczyk – sekretarz; Tadeusz Broda – skarbnik.

2. Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana” jest dobrowolnym klubem zainteresowań zrzeszającym   kolekcjonerów, w tym głównie zbierających znaki pocztowe, działającym w ramach Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Filatelistów w Krakowie.

3. Do Klubu może należeć każdy miłośnik Krakowa, któremu jest bliska idea propagowania miasta i regionu poprzez kolekcjonowanie   znaków pocztowych; chcący poszerzyć wiedzę o historii poczty w Krakowie i Małopolsce, także pragnie czynnie uczestniczyć w pracach Klubu i upowszechniać jego działania i osiągnięcia.

4. Warunkiem przyjęcia do Klubu „Cracoviana” jest złożenie deklaracji członkowskiej i pozytywna decyzja Zarządu Klubu, której wyrazem jest wręczenie legitymacji klubowej oraz odznaki klubowej po wniesieniu jednorazowej opłaty za odznakę.

5. Członkowie Ogólnopolskiego Klubu „Cracoviana” posiadają numerowane legitymacje oraz odznaki identyfikujące, wprowadzone w 2012 roku, uprawniające do wejścia na spotkania wymienne i wieczory klubowe.

 

6. Członkowie Klubu nie płacą z tytułu przynależności do Klubu żadnych składek członkowskich.

7. Działalność Klubu opierała się i opiera na regulaminach i statutach, w których zapisano cele i zdania Klubu. Pierwszy regulamin powstał w 1969 roku. Nowelizacja regulaminu nastąpiła w latach 1976, 2001 i 2018. Statut Klubu jest zatwierdzany przez Zarząd Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów.

  1. 8.Do podstawowych celów i zadań Klubu i jego Członków należą:

 

-          pomnażanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii poczty w Krakowie i w regionie poprzez podejmowanie badań i publikację wyników,

-          badania w zakresie wszelkich znaków pocztowych stosowanych w Krakowie i regionie, zmierzających do ich pełnej inwentaryzacji,

-          propagowanie kolekcjonerstwa znaków pocztowych w zakresie tematyki:

     Kraków i Ziemia Krakowska ( Małopolska),

-          inicjowanie tematyki związanej z Krakowem i Małopolską w emisjach

     Poczty Polskiej SA oraz w wydawaniu kartek okolicznościowych oraz

     znaczków personalizowanych (obecnie pod nazwą „Mój znaczek”),

-          udzielanie pomocy, w miarę możliwości, Członkom Klubu w wymianie

     walorów pocztowych i filatelistycznych tematycznie związanych z jego

     działalnością.

 

 

9.     Klub prowadzi, w miarę możliwości, spotkania wymienne dla Członków

     Klubu, a także spotkania w ramach tzw. wieczorów klubowych   dla filatelistów

     zrzeszonych w Małopolskim Okręgu PZF, w trakcie których wygłaszane są

     prelekcje oraz prezentowane   zbiory w formie pokazów i wystaw.

 

  1. 10.Zarząd Klubu wybierany jest na okres 4 lat podczas zebrania ogólnego

Członków Klubu i składa się z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz gospodarza spotkań wymiennych . Prezesem Honorowym jest mgr Janusz Adamczyk, współzałożyciel Klubu, jego wieloletni prezes, wybitny kolekcjoner, filatelista i historyk krakowskiej poczty.

 

                   Do 2020   roku Zarząd Klubu działa w następującym składzie:

 

                                   dr inż. Jerzy Duda – prezes

                                   mg inż. Augustyn Katański – wiceprezes, sekretarz

                                    mgr inż. Tadeusz Pietrucha – Gospodarz Klubu

 

11.   Zarząd Klubu może występować do Zarządu Okręgu Małopolskiego PZF

o   przyznawanie honorowych odznaczeń PZF członkom Klubu i wyróżnień za własną działalność. Klub posiada już najwyższe odznaczenia przyznawane przez Polski Związek Filatelistów ze Statuetką Nike „Prymus” włącznie, którą uzyskał w 2010 roku.

           12.   Ogólnopolski Klub Filatelistyczny Cracoviana dysponuje od stycznia 2012 roku własną stronę internetową www.cracoviana.org . Do grudnia 2017 roku administratorem strony był Kol. Marek Połata. Od stycznia 2018 roku strona internetowa działa pod adresem www.cracoviana.eu z dostępem do wcześniejszych informacji. Administratorem strony jest Kol. Piotr Malec. Opłaty związane ze strona internetową pokrywane są wspólnie przez Małopolski Okręg PZF oraz z   dobrowolnych wpłat członków Klubu

      

             13.   Od roku 2011 Klub rozpowszechnia hasło „Kraków – filatelistów obowiązek”. Ma ono na celu zwiększenie zainteresowania filatelistów i adeptów filatelistyki walorami krakowskimi, dotyczącymi Krakowa, związanymi tematycznie

z Krakowem i Małopolską.

 

 

 

 

Zarząd Małopolskiego Okręgu PZF:

 

Zatwierdzamy Statut Klubu Filatelistów „Cracoviana”

 

Kraków, 2018 rok.