KOŁO PZF NR 1 im. STANISŁAWA MIKSTEINA W KRAKOWIE

               KOŁO PZF NR 1 im. STANISŁAWA MIKSTEINA W KRAKOWIE

                                         Z NOWYM KIEROWNICTWEM

            W dniu 5 stycznia 2019 roku w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ulicy Zyblikiewicza 1 w Krakowie odbyło się nadzwyczajne zebranie członków Koła PZF im. Stanisława Miksteina na którym dokonano zmian w składzie prezydium Koła, w składzie Komisji Rewizyjnej oraz podjęto decyzję w sprawach dotyczących ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem Koła. W zebraniu uczestniczyło 24 członków Koła, a prowadzenie zebrania powierzono   prof. dr hab. inż. Aleksandrowi Garlickiemu. Na wstępie zebrani zostali poinformowani o złożeniu przez dotychczasowego przewodniczącego Koła kol. Marcina Jackowskiego pisemnej rezygnacji z funkcji przewodniczącego oraz o przeprowadzonych przez członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej stosownych działań w tym sporządzeniu protokołu ze stanu finansów Koła. Protokół został odczytany na zebraniu, a kol. Marcin Jackowski otrzymał absolutorium.

Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego Koła nr 1. Zgłoszono kandydaturę kol. Lecha Derlatki, który piastował funkcje przewodniczącego Koła nr 1 przez wiele lat. Po wyrażeniu zgody przez Kolegę na kandydowanie odbyło się głosowanie jawne. Wybór został dokonany jednomyślnie.

            Po otrzymaniu nominacji i gratulacji od prof. dr. hab. inż. Stanisława Mitkowskiego prezesa Małopolskiego Okręgu PZF dokonano ukonstytuowania Zarządu Koła. Wobec rezygnacji kol. Zbigniewa Zawodnego z funkcji członka Zarządu Koła podjęta została decyzja przez nowowybranego przewodniczącego Koła nr 1, że Zarząd Koła będzie pracował do czasu nowych wyborów w składzie trzyosobowym.

Zarząd Koła PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina pracuje w składzie:

                                     Prezes Koła                                 - Lech Derlatka

                                     Wiceprezes Koła, skarbnik           - Henryk Filipowski,

                                     Sekretarz Koła, członek Zarządu - Tadeusz Pietrucha

            W związku z rezygnacją kol. Jana Biedy z funkcji członka Komisji Rewizyjnej na zebraniu dokonano wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej. Kandydatura prof. dr hab. inż. Jana Pielichowskiego została przyjęta jednomyślnie. Komisja Rewizyjna będzie pracować w następującym składzie:

                                     Przewodniczący                   - Aleksander Garlicki

                                     Członek Komisji                 - Mieczysław Wilczyński

                                     Członek Komisji                 - Jan Pielichowski

            Członkowie Zarządu Koła przypomnieli zebranym o wysokości składek rocznych na 2019 rok ( normalna 90,00 zł , ulgowa 80,00 zł), a od 2020 roku będzie jednolita składka dla wszystkich w wysokości 100,00 zł rocznie.

            Przyjęto również, że członkowie Koła będą wnosić składkę roczną w wysokości 20,00 zł na utrzymanie działalności Koła, a także zainteresowani nabyciem nowodruków wydawanych przez ZG PZF wniosą do dnia 31 stycznia 2019 roku przedpłatę w wysokości 100, 00 zł.

            Ustalono także terminy dyżurów Członków Zarządu Koła podczas spotkań wymiennych w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ulice Zyblikiewicza 1 w Krakowie w czasie których będą przyjmowane składki członkowskie:

   24 i 31 stycznia 2019 roku                       - od godziny 16.00 do 17.15

   14 i 28 lutego 2019 roku                       - od godziny 16.00 do 17.15

   14 i 28 marca 2019 roku                           - od godziny 16.00 do 15.15

   11 i 25 kwietnia 2019 roku                       - od godziny 16.00 do 17.15

Informacja na ten temat będzie przekazana drogą pisemna dla Członków Koła oraz podana na stronie internetowej Klubu „Cracoviana” www.cracoviana.eu

                                                                                               Lech Derlatka

                                                                                       Prezes Koła PZF nr 1 w Krakowie