Relacja ze spotkania członków Klubu "Cracoviana"

       W dniu 15 stycznia 2013 roku w Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie przy ulicy Zyblikiewicza 1 odbyło się spotkanie członków Klubu „Cracoviana”.  Prezes Jerzy DUDA złożył sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana", wraz z propozycją działań na rok 2013 i na dalsze lata.
       W trakcie spotkania prowadzący Sekretarz Augustyn KATAŃSKI w imieniu Zarządu przeprowadził kilka konkursów zakończonych wręczeniem nagród, wręczono również Puchary Lajkonika dla zasłużonych członków, wręczono odznaki i legitymacje klubowe.
      Rozstrzygnięto konkurs główny „Wawel w filatelistyce od 1969 roku”, którego zwycięzcą został Kolega Edward KNAPCZYK. Za promocję Klubu Cracoviana najstarszy (stażem) Kolega, w imieniu członków Klubu wręczył Prezesowi Puchar z Kagankiem Oświaty.
       Wszyscy obecni otrzymali pakiet informacyjny zawierający materiały dotyczące spotkania, konkursów oraz ankietę i drobne walory filatelistyczne. Częstowaliśmy się ciepłymi i zimnymi napitkami, a po spotkaniu, w części rozrywkowej, przy obficie zastawionym, szwedzkim, stole kontynuowaliśmy dysputy w „podgrupach”.

Na zdjęciach prezentuje, w dużym skrócie, przebieg tego, jakże sympatycznego, spotkania.

 

Administrator

 

S P R A W O Z D A N I E

       z działalności Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”  za rok 2012

            Na wstępie pragnę  gorąco  podziękować  wszystkim Członkom naszego Klubu, którzy w roku 2012  wzięli udział  w  znaczących imprezach filatelistycznych w kraju i poza jego granicami oraz  przekazać gratulacje tym  Członkom, których zbiory i prace zostały nagrodzone, wyróżnione i docenione  przez  jury i organizatorów.

Członkowie naszego Klubu uczestniczyli w :

  • Bilateralnej Wystawie Filatelistycznej Polska – Niemcy w Kargowej ( 6.09 – 9.09. 2012)
  • Wystawie Literatury Filatelistycznej w Moguncji ( 2-4.11.2012)
  • Krajowej wystawie II stopnia  Gostyń 2012  (2-9.06.2012)
  •  Krajowej wystawie  II stopnia  Tarnów 2012  (3-7.10.2012)
  •  Krajowej wystawie II stopnia  w Chorzowie „Ostatni taki dzień”  12.12.2012 oraz
  • Wystawie filatelistycznej nie konkursowej „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Tarnowie (marzec – czerwiec 2012)

Wyrazy najwyższego uznania i gratulacje  składam Koleżance i Kolegom:

Zofii Żukowskiej, która otrzymała  medal pozłacany  w Moguncji i medal złoty w Tarnowie

Julianowi Auleytnerowi , który otrzymał  najwyższe  wyróżnienie w Kargowej (medal duży złoty) oraz   dwa  medale w Moguncji ( duży srebrny  i srebrny)

Jerzemu Bartke,  który otrzymał medal złoty w Kargowej, duży złoty i Grand Prix w Gostyniu, dwa medale  pozłacane w Tarnowie

Lesławowi Schmutzowi i Kazimierzowi Sztabie , którzy  otrzymali medal  duży pozłacany  w Moguncji

- Marianowi Kazieczko, który otrzymał medal  pozłacany w Kargowej, duży pozłacany w Chorzowie, duży srebrny w Gostyniu  oraz dwa pozłacane w Tarnowie  

Gratulując  Koleżance i Kolegom osiągnięć  w roku 2012  i dziękując za nie, żywię  nadzieję, że  również w roku 2013  Klub Cracoviana  będzie mógł  poszczycić się znakomitymi osiągnięciami swoich Członków.

Sprawy administracyjno - organizacyjne

      W roku 2012 odbyły się dwa   spotkania członków zarządu Klubu. Pierwsze  dnia 9 stycznia, drugie  18 grudnia. Oba spotkania  odbyły się przy pełnej frekwencji  członków zarządu.  Na pierwszym spotkaniu  dokonano podsumowania wyników ankiety przygotowanej przez  wiceprezesa Gustawa Katańskiego w sprawach dotyczących  legitymacji dla nowych członków Klubu, odznak  klubowych,  funkcjonowania klubu, programu upowszechnienia filatelistyki  dla szkół. Ankieta  została  wręczona  Członkom Klubu na Walnym Zebraniu w dniu 15. 12. 2011 roku. W oparciu o wyniki  ankiety  podjęto decyzję o:  urealnieniu listy Członków, wprowadzeniu nowych  wkładek do legitymacji członkowskich oraz  nowych legitymacji dla  przyjmowanych nowych członków, a także o  wprowadzeniu specjalnej odznaki  dla członków klubu. Sprawy dotyczące  wzoru  legitymacji , wzoru odznaki, sposobu  wprowadzenia jej,  realizowane były przez kilka miesięcy. Zakończono prace   w listopadzie 2012 i  od tego czasu następuje  sukcesywna wymiana legitymacji,  z zachowaniem, w miarę możliwości, dotychczasowych numerów  legitymacji członkowskich.  Nowi członkowie, zgodnie z decyzją zarządu klubu,  legitymacje otrzymają  w czasie Walnego Zebrania Członków Klubu dnia 15 stycznia 2013 roku.

      Wyrażam  podziękowanie za  wkład pracy  i osobiste zaangażowanie  dla kol. wiceprezesa Gustawa Katańskiego w  uporządkowanie  listy członkowskiej,  przygotowanie i wdrożenie wymiany legitymacji oraz  wszelkie prace, które przyniosły wykonanie  estetycznej, efektownej, dobrze przyjętej przez Członków Klubu  odznaki.  

                  Spotkanie grudniowe Członków Zarządu, z obecnością Prezesa Honorowego kol. Janusza Adamczyka,  dotyczyło  przygotowania  Walnego Zebrania  oraz  spraw związanych ze zbliżającym się stuleciem  wymarszu ku wolności I Kompanii Kadrowej „Strzelca” przypadającym w 2014 roku i zakresem  włączenia się Klubu w uroczystości z tą rocznicą związane. Pod dyskusję włączono również sprawę  najbliższej przyszłości  spotkań wymiennych w „Galerii Nafta”  wobec  zmian organizacyjnych jakie  przewidywane są w roku 2013  w  firmie Poszukiwania  Nafty i Gazu Kraków S.A  o których zasygnalizował wiceprezes kol. Henryk  Filipowski. Rozwiązania wymaga także  sprawa  drugiego miejsca spotkań wymiennych czyli Klubu Garnizonowego  przy ul. Zyblikiewicza. O tych ważnych sprawach będziemy dyskutować na Walnym Zebraniu.

                  Poza dwoma zebraniami zarządu  Klubu  odbywały się  spotkania prezesa Klubu  z poszczególnymi członkami zarządu  ( spotkania  takie odbywały się  w dni spotkań wymiennych oraz  dodatkowo w miarę potrzeby  u kol. Henryka Filipowskiego)  w celu omawiania bieżących spraw.

                  Od kwietnia 2012  Klub Cracoviana ma własną stronę internetową www.cracoviana.org, której uruchomienie zawdzięczamy  kol. Jackowi  Zającowi. Kolega Jacek Zając  podjął się  załatwić wszelkie sprawy  formalne i po ich uprawomocnieniu ruszyła strona, która - jak się okazuje -  jest  chętnie odwiedzana przez internautów. Opłata za  użytkowanie strony internetowej  pokrywana jest w głównej mierze  przez Klub. Koledze Jackowi należą się wyrazy podziękowania i uznania. Administratorem strony jest kol. Marek Połata, który  redaguje ją bardzo sprawnie, sam podejmuje działania dla jej uatrakcyjnienia, a przekazywane mu wiadomości są szybko wprowadzane na stronę.  Za administrowanie strony  kol. Marek nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Za użyteczną pracę i jej  bardzo dobre efekty  składam mu serdeczne podziękowanie.

                  Strona internetowa okazała się być bardzo potrzebna co  widać po liczbie  odwiedzających ją, a do tego jest  jedną z dróg informowania naszych Członków korzystających  z Internetu, o aktualnych sprawach  i działaniach Klubowych.  Strona została wykorzystana już 25 kwietnia 2012 roku do złożenia pierwszego sprawozdania o działalności naszego Klubu  za okres  od 1.01. do   15 .04. 2012. Liczymy na szerszą niż dotychczas współpracę naszych Członków przy redagowaniu strony  na której powinny pojawiać się zarówno bieżące informacje o pracy Zarządu, jak i  sprawy związane z działalnością  Członków, ich  bieżącymi zainteresowaniami, dociekaniami, osiągnięciami, a także ciekawostkami, a nawet zadawaniem pytań  związanych z filatelistyką.   

Działalność merytoryczna     

      Działalność  merytoryczna  w 2012 roku  skupiała się wokół czterech zasadniczych celów:

1/    hasła rzuconego w 2011 roku tzn.  „Kraków – filatelistów obowiązek”;

2/     praca z młodzieżą  pod hasłem „ Pół godziny filatelistyki w szkole”;

3/     poszerzania  kontaktów z prasą codzienną zarówno krakowską jak i ogólnopolską,

      a także  z redakcjami  czasopism  specjalistycznych    w zakresie promocji filatelistyki   4/    współpraca  z krakowskimi  instytucjami  kultury, także w przedsiębiorstwami

        i  spółkami w celu  zainteresowania  sprawami historii krakowskiej poczty,

        znaczkami   pocztowymi o wybranej tematyce  pracowników  tych firm.

        Realizowanie tego  punktu  również ma charakter promocji kolekcjonerstwa znaków

        pocztowych.            

      Realizowanie pierwszego punktu odbywało się  przy pełnej współpracy z Zarządem Małopolskiego Okręgu  PZF, także Pocztą Polską SA Regionalnym Oddziałem Handlu i Filatelistyki  reprezentowanym przez panie: Sabinę Głogowską i Edytę  Wesołowską. Efektem współpracy  było zarówno zredagowanie dwóch kolejnych numerów czasopisma „Filatelista Małopolski” jak i przygotowanie wystawy filatelistycznej,  prezentowanej w krużgankach OO Franciszkanów,  z okazji  wprowadzenia przez Pocztę Polską SA, do obrotu pocztowego,  kolejnego znaczka z cyklu  „ Śladami Jana Pawła II” o tematyce krakowskiej. 

      Ważnym wydarzeniem  dla  krakowskiego środowiska filatelistycznego ale również  środowiska historyków był wernisaż,  zorganizowany pod patronatem i przy udziale OKF „Cracoviana”,  książki   pt. „Historia poczty w Krakowie do 1920 roku” opracowanej przez kol. Zofię Żukowską. W  ramach   spotkania w dniu 10.05 2012  w Klubie II Korpusu Zmechanizowanego przy ul. Zyblikiewicza 1, autorka zaprezentowała  książkę i wybrane  dokumenty  wykorzystane w niej w formie wystawy oryginałów. W części artystycznej  był  występ młodzieży z patriotycznym programem. Szczegółowe informacje na temat wernisażu przekazane zostały na stronie internetowej naszego Klubu.

          Celem pobudzenia  członków naszego Klubu do większego zainteresowania się problematyką krakowską w swoich zbiorach  filatelistycznych,  po raz drugi  ogłoszony został konkurs,  z wysoką nagrodą  wynoszącą 1000 złotych,  za „zbiór największej liczby filatelistycznych walorów dotyczących Wawelu z okresu 1969 – 2012” . Wręczenie nagrody i upominków odbędzie się na Walnym Zebraniu w dniu 15 stycznia 2013 roku. Inicjatywa  organizowania konkursów  zgłoszona przez wiceprezesa  Klubu  kol. Gustawa Katańskiego  jest godna pochwały i uznania, a przede wszystkim kontynuacji. Do ogłoszenia  i podania  regulaminu konkursu wykorzystano także stronę internetową Klubu

            Na szczególną uwagę  zasługuje  zrealizowana w 2012 roku inicjatywa  przygotowywania tzw. ex- całostek zarówno okazjonalnych jak i stanowiących  ciekawą formę zaproszeń oraz  informacji . W  roku 2012  wykonane zostały ex całostki  czyli nadruki na całostkach z lat 70 i 80.  stanowiące; 1/ zaproszenie na wernisaż  promocji książki kol. Zofii Żukowskiej; 2/  informację wraz z regulaminem  na temat konkursu związanego z Wawelem; 3/ zaproszenia na pokaz znaczków pt. Ropa – Nafta – Gaz .  Ex – całostki spełniają bardzo ważną rolę  propagującą działalność Klubu ( zawsze posiadają  odcisk dużej pieczęci Klubu), są już obiektem kolekcjonerskim, a równocześnie  są żywotnym dowodem  utożsamiania się Członków z naszym Klubem bowiem są to inicjatywy prywatne i  prywatnie sponsorowane.  Trzy ex – całostki  prezentowane  są na naszej stronie internetowej i jak się okazuje,  cieszą się  uznaniem  nie tylko Członków Klubu.   

            W ramach  realizacji  hasła „Kraków – filatelistów obowiązek”  wprowadzono na stronę internetową artykuły  o życiu i działalności   znakomitego projektanta znaczków pocztowych prof. Witolda Chomicza, informacje o ciekawostkach związanych z działalnością profesora  i jego „uczennicy”  Aliny Kalczyńskiej – światowej sławy  grafika i twórcy artystycznych ksiąg, a zarazem  projektantki kilku polskich kartek pocztowych.    

                  Realizacja zadań związanych  z drugim wyznaczonym celem odbywała się  we współpracy z  wychowawcami i dyrekcją  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Krakowie. Po wstępnych rozmowach i przygotowaniu ramowego programu  lekcji multimedialnych  oraz jego zatwierdzeniu przez  szkolne władze  prowadzone były lekcje w klasie III b, a po okresie wakacyjnym w tej samej klasie IV b.  Łącznie odbyły się  4 lekcje  oraz dodatkowa lekcja na temat historii znaczka pocztowego dla wszystkich klas czwartych . Prace będą kontynuowane  również w 2013 roku. Dzięki współpracy  z Pocztą Polską SA, Regionalnym Ośrodkiem  Filatelistyki i Handlu  można było przekazać zainteresowanym  sprawami kolekcjonowania  znaczków  podstawowe wyposażenie  młodego filatelisty w formie  nagród i upominków. Wyposażenie to zostało ufundowane przez Pocztę Polska SA. Natomiast przekazywane znaczki do poszczególnych lekcji pochodziły z darów przekazanych przez Członków Klubu z przeznaczeniem dla dzieci. Akcja będzie kontynuowana w 2013 roku.

                  Szczegółowe informacje na temat realizacji hasła „Pól godziny filatelistyki w szkole”   przez Klub „Cracoviana”  podane zostały na stronie internetowej Klubu.   

         Trudnym do realizacji zagadnieniem jest kontakt z prasą i zainteresowanie redaktorów krakowskich dzienników sprawami filatelistyki. Nie chodzi w tym przypadku o powrót do dawnych „kącików filatelistycznych” czy częstych artykulików na temat np. nowości filatelistycznych ale  o sprawy szersze dotyczące w ogóle kolekcjonerstwa i jego roli kulturowej oraz  wykorzystania  znaków pocztowych  w procesie edukacji i  wychowania   młodego pokolenia. W 2012 roku temat filatelistyki podjęła Redakcja „Dziennika Polskiego”, w którym  red. Marcin Banasik opublikował  interesująco podany artykuł pt. „Znaczek musi prowokować”. 

            Wyraźnie łatwiej  jest zainteresować  redakcje czasopism branżowych i lokalnych sprawami filatelistyki. Artykuły pisane przez naszych Członków  ( kol. kol. Stanisław Mitkowski, Henryk  Filipowski, Jerzy Duda)  na temat filatelistyki oraz wykorzystania znaczków  do prezentacji  tematyki branżowej  zostały opublikowane w czasopismach: „Świat Kamienia”,  „Vivat Akademia „ ,  „Nafta „ ( artykuł złożony w 2012 r. ) oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Rabczańskie”.

           Aktywność naszych Członków widoczna była także w prasie filatelistycznej. Systematycznie drukowali swoje interesujące artykuły kol. kol.  Julian Auleytner i Jerzy Bartke w „Filateliście”,  Jerzy Bartke, Jerzy Walocha i Jerzy Duda w „Przeglądzie filatelistycznym”.

           Owocnie rozwijała się współpraca z  firmą  „Poszukiwanie Nafty i Gazu w Krakowie „ S.A.  Dzięki  życzliwości Prezesa Spółki  i  jej Zarządu mogliśmy w 2012 roku prowadzić działalność klubową  bez przeszkód  i  odbywać swoje cotygodniowe  spotkania wymienne integrujące środowisko  krakowskich  filatelistów. Dzięki  Zarządowi  Spółki  możliwe było wydanie w 2012 roku  jednego numeru „Filatelisty Małopolskiego”.  Z okazji  Barbórki, Zarząd Klubu wystosował  na ręce p. Prezesa  Załubki  specjalny adres z podziękowaniem i stosownymi życzeniami, wręczony wraz z drobnym prezentem w czasie  uroczystego spotkania załogi. Członkowie Klubu przygotowali również okazjonalny pokaz znaków pocztowych o tematyce „ropa, nafta, gaz”  prezentowany w  „Galerii Nafta”. O tych pracach również informowaliśmy na stronie internetowej Klubu. 

             Na zakończenie sprawozdania pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim, aktywnym, Członkom Klubu, którzy przyczyniają się do ożywienia działalności, którzy wspierają działania, inicjują je i starają się nadać  naszej pracy rzeczywistą  klubową atmosferę. W sposób szczególny  pragnę podziękować  naszym Członkom „zamiejscowym”  czyli Państwu  Annie i Ireneuszowi Kołacińskim  z Łodzi, którzy utrzymują  stały kontakt z członkami  zarządu Klubu i od których otrzymaliśmy piękne własnoręcznie robione przez Panią Annę  maskotki bożonarodzeniowe.

        Liczymy  na dalszą współpracę i zachęcamy Kolegów do przekazywania  informacji o swoich pracach, zbiorach, publikacjach, wystawach i wszelkiej działalności aby znalazły swoje miejsce zarówno  na stronie internetowej - wzbogacając jej treść - jak również  zostały zarejestrowane  w zbiorze materiałów  stanowiących  dokumenty  historyczne naszego Klubu.                                                    

Prezes Klubu - dr inż. Jerzy Duda